Frågor och svar om bekämpning och BTI


Vad är BTI ?

BTI = Bacillus thuringiensis ssp. israelensis = ett biologiskt bekämpningsmedel som angriper mygglarvens matsmältningskanal.

Bakterien Bacillus thuringiensis  är en komplex grupp av bakterier med drygt 60 olika varianter. Varje variant är unik i sin förmåga att vara skadlig för olika grupper av insekter. BT har hittats på många olika ställen, främst i olika jordprover men också från döda insekter och på växter.

Varianten Bacillus thuringiensis ssp. israelensis, BTI, upptäcktes 1976 i döda mygglarver i en pöl i Negev öken i Israel av Joel Margalith. Han samlade in de döda mygglarver,  och lyckades isolera BTI. Många olika tester genomfördes därefter som visade att BTI verkar selektivt mot vissa släkten inom ordningen Tvåvingar, och stickmyggor är den familj som är känsligast för BTI. Andra mindre känsliga familjer är knott och fjädermyggor. Varken andra grupper av insekter, vattenloppor, groddjur, fiskar, fåglar eller däggdjur påverkas av BTI. I Tyskland i Rhendalen genomfördes 1978 det första stora fältförsöket med BTI för att bekämpa stickmygg. Sedan dess har man fortsatt med myggbekämpning baserad på BTI, läs mer på Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V (hemsida på tyska).

Den aktiva beståndsdelen av BTI är inte själva bakterien men en proteinkristall som produceras samtidigt med en spor (vilostadie). Proteinkristallen är en pretoxin dvs den är inte toxisk i sig men blir det när den kommer i basisk miljö (högt pH). Sådan miljö finns det i stickmygglarvernas magtarmkanalen medan vi människor har lågt pH i magen. Stickmyggornas larver måste alltså äta proteinkristallerna, i deras magtarmkanal förvandlas de sedan till toxiner som fäster på vissa celler och gör att dessa celler spricker, och så dör mygglarverna.


Mer om BTI finns att läsa i detta kanadensiska BTI-faktablad (på engelska) 


Hur ofta måste man bekämpa?
Bekämpningen med BTI måste genomföras efter varje översvämning under våren och sommaren eftersom proteinkristallerna i medlet bryts ned efter ca 24 timmar. Medlet har alltså ingen långtidseffekt.


Måste man fortsätta bekämpa, går aldrig myggproduktionen ner?
Naturen sörjer för att alla ägg inte kläcks samtidigt. Det finns en bank av myggägg kvar i marken för flera års myggproduktion även efter en bekämpning. Dessutom kan en biologisk bekämpning inte resultera i 100% döda stickmygg, resultat av en bekämpning brukar hamna på mellan 90 till 98% reducering av stickmygg. Några stickmygg överlever alltså en bekämpning, andra flyger in från närliggande obekämpade områden och fortsätter att fylla på äggbanken.

Är det inte stor risk att stickmyggor utvecklar resistens och medlet inte funkar längre?

I många länder har man använt BTI under väldig lång tid utan att man har sett resistensutveckling. I Tyskland har man bekämpat stickmygg med BTI i över 30 år, med 4-8 insatser per säsong. Man jämför regelbundet översvämningsmygg-populationer från bekämpade områden i Övre Rhendalen med översvämningsmygg-populationer från obekämpade områden vid Bodensee, och än så länge efter 30 år har man inte sett skillnader i deras känslighet mot BTI. Risken för resistensutveckling kan därför anses som väldigt låg även för översvämningsmygg-populationen vid Dalälven. 


Vilken BTI-produkt kommer att användas?
Det finns ett flertal olika BTI-produkter på marknaden, den som vi använder oss av heter VectobacG® som består av torkad och finfördelad kultur av BTI (stam H-14), som fästs vid torkade fragment av majskolvens vedartade kärna med hjälp av majsolja.Hur sprids BTI?
Vi använder helikopter med en specialkalibrerad spridarutrustning. Det är oerhört viktigt att veta hur mycket BTI som sprids över våtmarkerna, därför kalibreras spridaren inför varje bekämpning.


När sprids BTI? 

Bekämpningen genomförs efter varje översvämning mellan maj till augusti om mängden mygglarver motiverar en insats. För att genomföra en bekämpning krävs det att mängden stickmygglarver är minst 4 larver per liter i stora översvämningsområden och minst 50 larver per liter i mindre områden och diken. Insatsen sätts i gång efter att vattnet slutat stiga.

För att hinna med alla områden så gäller det att hålla farten, därför kan helikoptern vara i luften från 07:00 till 23:00.

Allmänheten och speciellt berörda mark- och djurägare kommer att informeras före en bekämpningsinsats.