2015-02-16

Liksom tidigare år överlämnar Naturvårdsverket även i år frågan om tillåtlighet till bekämpning av översvämningsmygglarver i eller nära Natura 2000-områden till regeringen, se hemställan.


2015-01-23

Nu finns svaren på remissen om bekämpning av översvämningsmygg med Vectobac G vid  nedre Dalälven att läsa på Naturvårdsverket hemsida.


2014-12-15

Enligt önskemål från Naturvårdsverket kompletterades MKB:n med information om bekämpningens eventuella effekter på häckande vitryggig hackspett. Från sammanfattningen i MKB:n: "Bedömningen är att helikopter inte utgör någon störningsrisk för eventuella häckande par av den akut hotade vitryggiga hackspetten.Direkt påverkan av närgången fotografering eller fågelskådning kan dock vara ett problem."
 

 

senast ändrad måndag 16 februari 2015
ansvarig Martina Schäfer