2015-11-20

Nu har vi skickat två ansökningar inför myggbekämpning 2016 till Naturvårdsverket, ansökan om dispens för spridning av biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden från helikopter, samt ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven. En viktig del av dessa ansökningar är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som finns att läsa här: 


2015-10-30

Bekämpningarna 2015 är avrapporterade till Naturvårdsverket och  tillsynsmyndigheterna, och även två redovisningar som finns med som villkor i Naturvårdsverkets beslut om dispens 2015 har skickats ut. En redovisning handlar om "Alternativa bekämpningsåtgärder under bekämpningssäsongen 2015 i Nedre Dalälven och sammanställning av information om effekter av skötselåtgärder som bete och slåtter i älvängar", och den andra har titeln "Plan för minskning av Vectobac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder" och handlar om sterile insect technique (SIT).

Vi jobbar för fullt med ansökningarna för bekämpning med Vectobac G 2016 och hade i går samråd med tillsynsmyndigheterna. Vi planerar att inkludera en del utökade och nya ytor i ramområden för bekämpning efter sommarens erfarenheter med två väldigt stora översvämningar.
 


 

senast ändrad fredag 20 november 2015
ansvarig Martina Schäfer